اقدامات سازمان ورزش شهرداری تهران به الگویی برای سایر شهرها تبدیل شده است.

احمدی معاون توسعه ورزش همگانی و عضو شورای سیاستگذاری اسپورتک :

اقدامات سازمان ورزش شهرداری تهران به الگویی برای سایر شهرها تبدیل شده است.

این ‍ نشست با حضور شجاع پوریان معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران،  احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان و حسنس رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران برگزار شد.

شجاع پوریان دراین نشست با بیان اینکه جهش بسیار خوبی در توسعه ورزش های همگانی صورت گرفته، اظهار کرد: تهران رتبه دوم ورزش همگانی را بدست آورده و باید به رتبه اول برسیم. همچنین بدنبال رسیدن به استانداردهای جهانی هستیم.

احمدی، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان وعضو شورای سیاستگذاری اولین رویداد ورزشی تهران "اسپورتک " نیز در این نشست با استقبال از برنامه های جدید سازمان ورزش شهرداری تهران گفت: اقدامات سازمان ورزش به الگویی برای سایر شهرها تبدیل شده است.