دکتر سیرتی عضو شورای سیاستگذاری نخستین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند شد.

از سوی وزارت کشور دکتر مسعود سیرتی عضو شورای سیاست گذاری نخستین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند شد. به گزارش روابط عمومی اولین‌ رویداد استارتاپی ورزش تهران (اسپورتک) اولین نشست شورای سیاستگذاری نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند با تاکید بر محوریت ورزش و توسعه ورزش همگانی و استارتاپ ها در سالن اجتماعات وزارت کشور برگزار گردید.

در این جلسه دکتر مسعود سیرتی مشاور مدیرعامل و مدیر فناوری اطلاعات سازمان ورزش شهرداری تهران ضمن تاکید بر استانداردسازی محورهای نمایشگاه بر اساس ابعاد شهر هوشمند ( اقتصادی، شهروندی، حاکمیتی، جابجایی ،محیطی و زندگی) به محور ورزش بعنوان یکی از مهمترین های ابعاد شهر هوشمند اشاره که نقش اساسی در ایجاد نشاط و سلامتی در جامعه دارد.

عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه ، همچنین به نقش استارتاپ های ورزشی در توسعه ورزش همگانی و ایجاد اشتغال و تسهیل خدمات به شهروندان پرداخته و از برگزار کنندگان خواست شرایطی را برای حمایت از استارتاپ ها و ایده ها فراهم آورند. این نمایشگاه از تاریخ۲۷ لغایت ۲۹ آبان سال جاری در مصلی امام خمینی (ره)و در محورهای حمل ونقل ، محیط زیست ، تجهیزات زیر ساخت های اطلاعات و مخابرات ، ساختمان های هوشمند، دولت هوشمند،سلامت و ورزش ، انرژی و اقتصاد هوشمند برگزار خواهد شد.