ثبت نام پاپ آپ

LOGIN
 • توسعه ورزش همگانی وایجاد سلامتی و نشاط در سطح محلات شهر تهران
 • ترویج و توسعه کسب‌وکار دیجیتال در حوزه ورزش
 • شکل گیری و توسعه ی اکوسیستم کارآفرینی ورزشی
 • حمایت از صاحبان ایده و محصول در حوزه ورزش
 • ایجاد بانکی از ایده در حوزه نوآوری ورزشی
 • توسعه فضای تعامل ، خلاقیت و همفکری در توسعه ورزش همگانی
 • امکان ارتباط بین افراد خلاق، ایده پرداز و تولید کننده ، با نهادهای حاکمیتی وغیردولتی
 • ارتقای آگاهی های عمومی آحاد جامعه نسبت به کارآفرینی نوآورانه در ورزش
 • فراهم آوردن بستر ارتباط بین نهادهای صنعتی و دانشگاهی در حوزه ورزش
 • توسعه گردشگری ورزشی
 • ارتقای سبک زندگی شهری با استفاده از ورزش همگانی